POSTĘPOWANIA 2022

ROZSTRZYGNIĘCIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
PROWADZONYM NA ZASADACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

Znak sprawy: CUW.2420.1.2022.PKM
Przedmiotem zamówienia są Kod CPV:
39292300-8 – Przybory do rysowania

W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrał ofertę nr 1 Wykonawcy:
F.P.H.U. Mazak Magdalena Midura
ul. Wojska Polskiego 38
36-060 Głogów Młp.

Rozstrzygnięcie mat. zużywalne

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PROWADZONONE NA ZASADACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

Znak sprawy: CUW.2420.1.2022.PKM
Przedmiotem zamówienia są Kod CPV:
39292300-8 – Przybory do rysowania

Centrum Usług Wspólnych w Opolu zaprasza chętnych do składania ofert na dostawę materiałów zużywalnych (materiałów plastycznych) niezbędnych do realizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (24 zestawy) do wskazanych przez Zamawiającego Przedszkoli Publicznych na terenie miasta Opola, w ramach projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Mat. zużywalne – ogłoszenie
Mat. zużywalne – wykaz jednostek
Mat. zużywalne – OPZ
Mat. zużywalne – formularz ofertowy
Mat. zużywalne – umowa
Mat. zużywalne – oświadczenie sankcyjne

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021 DLA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W OPOLU

Skip to content