LICEALISTA NA RYNKU PRACY

 

 

 “Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola

Termin realizacji projektu: 28.02.2018 r. – 31.01.2021 r.

Celem projektu „Licealista na rynku pracy –zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” jest wyposażenie uczniów liceów w dodatkowe kompetencje i kwalifikacje wyrównujące ich szanse na rynku pracy, dzięki  realizacji innowacji pedagogiczno-zawodowych w 7 liceach Miasta Opola (tj. PLO I, PLO II, PLO III, PLO V, PLO VI, PLO VIII, PLO IX) oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w kierunku praktycznej nauki zawodu.

W ramach innowacji uczniowie biorą udział w stażach zawodowych, dodatkowo również w kursach zawodowych lub specjalistycznych, spotkaniach z pracodawcami, spotkaniach z innowatorami-doradcami zawodowymi i/lub nauczycielami lub instruktorami zawodu zatrudnionymi w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu. Uczestnikami projektu są również nauczyciele zatrudnieni w CKP, którzy biorą udział w wysokospecjalistycznych kursach zawodowych lub studiach podyplomowych oraz w kursach udoskonalających ich umiejętności pedagogiczne idydaktyczne. Dodatkowo w ramach projektu wzmacnia się powiązanie szkół prowadzących kształcenie ogólne z rynkiem pracy dzięki sieci współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Indywidualne diagnozy ze szkół wskazały, iż uczniowie liceów ogólnokształcących potrzebują zdobycia nowych umiejętności i kompetencji zawodowych, stąd ukierunkowanie na zajęcia i kursy specjalistyczne oraz staże zawodowe u pracodawców. Uczniowie zdobywają kwalifikacje m.in. z takich zawodów jak: masażysta, przedstawiciel handlowy, specjalista ds. finansowych i  specjalista automatyki, elektroniki, oraz w specjalnościach: usługi rehabilitacyjne, przemysł maszynowy i elektromaszynowy, usługi finansowe, edukacyjne, i handel. Zadania projektu uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów.

Realizatorami projektu są Zespół Szkół Ogólnokształcących nr I oraz Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o..

 

Skip to content