CENTRUM POMOCY

„Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu

Projekt pt. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu  realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 z działania dz. 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – wsparcie dla osób niesamodzielnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych z miasta Opola oraz podejmowanie działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. W realizację projektu ze strony Miasta Opola zaangażowani będą trzej Realizatorzy:

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu (MOPR)
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu (MOPOBiU)
  3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”

Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, osoby z niepełnosprawnością, osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne. W ramach projektu realizowane  będą dwa rodzaje usług: usługi opiekuńcze w placówce i w miejscu zamieszkania oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Usługami projektu zostanie objętych łącznie 150 osób niesamodzielnych (50 osób u każdego z Realizatorów).

Zakres usług opiekuńczych będzie obejmować pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (m.in. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dot. zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, opiekę higieniczną (m.in. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy ubieraniu się itp.), pielęgnację zleconą przez lekarza i/lub zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługami opiekuńczymi zostanie objętych 100 osób.

Usługi opiekuńcze specjalistyczne adresowane do 50 osób niesamodzielnych zrekrutowanych przez ŚDS „Magnolia” głównie dotyczą osób starszych, niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzeniami psychicznymi, osób przewlekle psychicznie chorych, z różnymi postaciami otępienia, demencją starczą, chorobą Alzheimera. Usługi będą miały na celu uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, jak: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, prowadzenie treningów, udział w terapiach muzycznych, plastycznych, ukierunkowanych głównie na rehabilitację pamięci, orientacji czy funkcji językowych.

Wsparciem projektu zostanie objętych również 50 opiekunów faktycznych opiekujących się osobami niesamodzielnymi przebywającymi na co dzień w ŚDS „Magnolia”. W tym zakresie zaplanowano organizację 16 wyjazdowych warsztatów szkoleniowych. Wyjazdowe warsztaty będą odbywać się w weekendy, w trakcie nich opiekunowie faktyczni będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych trenerów (specjalistów psychologii, psychiatrii, terapeutów). Uzupełnieniem wsparcia dla opiekunów faktycznych będzie udział tych osób w poradnictwie psychologicznym w celu podniesienia jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi.

W obszarze wsparcia MOPOBiU zostanie utworzonych 25 miejsc usług społecznych dostosowanych do przebywania w placówce osób bezdomnych (niesamodzielnych), które jednocześnie są osobami z niepełnosprawnościami. Nowe miejsca zostaną wyposażone w meble (łóżka, szafki) dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu zostanie dodatkowo wykonany remont łazienek w MOPOBiU oraz utworzony i w pełni wyposażony gabinet rehabilitacyjny w celu realizacji usług zdrowotnych, zwiększających szanse na mobilność i samodzielne funkcjonowanie w społeczności lokalnej. Wkład własny projektu to 5,50 % całkowitych kosztów projektu i wynosi 616 668,52 zł, który zostanie wniesiony w formie finansowej i niepieniężnej.

Okres realizacji projektu: 07.2018 r. – 10.2022 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Wnioskodawca: Miasto  Opole

Całkowite koszty projektu: 11 212 154,58 zł

Wnioskowana kwota wsparcia: 10 595 486,06 zł (94,50%)

 

Skip to content