UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu

Projekt pn. Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu dotyczył utworzenia 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego (w ramach 2 nowych oddziałów) w Przedszkolu Publicznym nr 55 w Opolu, w tym zaplanowano uruchomienie miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Celem projektu było zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, co stanowiło odpowiedź na zapotrzebowanie rodziców wynikające z dysproporcji w dostępie do usług wychowania przedszkolnego, wynikającej z liczby dzieci, które powinny być objęte opieką przedszkolną na terenie Miasta Opola, a występującymi deficytami miejsc w tym zakresie. Projekt był odpowiedzią na potrzeby wynikające z diagnozy przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu nr 55, zatwierdzonej przez organ prowadzący, odpowiadając tym samym na specyficzne potrzeby placówki. Zakupiono do placówki niezbędne wyposażenie do funkcjonowania nowopowstałych miejsc wychowania przedszkolnego: wyposażenie kuchni, szatni, sal, zakupy pomocy dydaktycznych i zabawek.

 Tytuł projektu: Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu

Okres realizacji projektu: 2018-07-01 – 2019-10-25

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Wnioskodawca: Miasto Opole

Całkowite koszty projektu: 612 580,00 PLN

Wnioskowana kwota wsparcia: 520 693,00 PLN

 

Skip to content