DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie o dostępności 

Dostępność strony internetowej www.cuw.opole.pl

Centrum Usług Wspólnych w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cuw.opole.pl

Status pod względem zgodności
Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z Web Content Accessibility Guidelines, wraz z częściowym uwzględnieniem poziomu AAA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 18.09.2020 r.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 18.09.2020 r.

Informacja o sposobie dokonania oceny
Ocena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną WCAG na podstawie samooceny oraz narzędzia weryfikującego zawartego na stronie http://checkers.eiii.eu, w którym po analizie uzyskano wynik pozytywny.

Skróty klawiszowe
Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.

Informacje zwrotne i dane
Centrum Usług Wspólnych w Opolu dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego https://cuw.opole.pl/ mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej https://cuw.opole.pl/

Jeśli stwierdzisz, że serwis https://cuw.opole.pl/  nie jest dla Ciebie w pełni dostępny, prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:

Centrum Usług Wspólnych w Opole

ul. Piastowska 17
45-082 Opole

tel: +48 77 44 55 920
faks: +48 77 44 58 258
mail: cuw@cuw.opole.pl

lub bezpośrednio z osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej:

Adriana Winiarska
tel: +48 77 44 55 920
mail: dostepnosc@cuw.opole.pl

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Postępowanie odwoławcze
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wystąpienia zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Data publikacji witryny: 05.11.2017 r.
Data ostatniej aktualizacji: 24.11.2023 r.

 Dostępność architektoniczna

Budynek
Centrum Usług Wspólnych w Opolu znajduje się w budynku Instytutu Śląskiego przy ulicy Piastowskiej 17. Budynek jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne
Wejście główne znajduje się od strony ulicy Piastowskiej, na parterze budynku. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach wejściowych budynku znajduje się platforma jednoosobowa, umożliwiająca dostanie się osobie na wózku inwalidzkim do holu Instytutu Śląskiego oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe są przeszklone, nie są automatycznie rozsuwane. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Po lewej stronie od drzwi, znajduje się dzwonek przywołujący ochronę.

Ochrona i informacja
Ochrona znajduje się po lewej stronie holu od strony wejścia głównego.

Sekretariat
Sekretariat Centrum Usług Wspólnych w Opolu znajduje się na parterze budynku w prawym skrzydle. Drzwi wejściowe do prawego skrzydła są przeszklone, nie są automatycznie rozsuwane. Na drzwiach znajduje się dzwonek, pozwalający przywołać pracownika CUW.

Pomieszczenia biurowe

Pomieszczenia biurowe CUW znajdują się na parterze budynku oraz na I piętrze. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia biurowe dostępne dla osób niepełnosprawnych. Pokoje z numeracją są oznaczone tabliczkami imiennymi, zawieszonymi na standardowej wysokości. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Pomieszczenia biurowe znajdują się po obu stronach holu (w prawym i lewym skrzydle na parterze). Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a. Na I piętro prowadzą schody, brak windy.

Pomieszczenia sanitarne
Toaleta dostępna i dostosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku w lewym skrzydle. Toaleta oznakowana jest standardowo, posiada przestrzeń manewrową oraz przestrzeń do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego.

Miejsca parkingowe
Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Dostosowania
Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie – niedostępne.
Posadzki antypoślizgowe – niedostępne.
Oznaczenia kontrastowe  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących – niedostępne.

Dojazd
Budynek Instytutu Śląskiego gdzie mieści się siedziba CUW znajduje się przy ul. Piastowskiej 17. Przejście dla pieszych od strony Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ok. 130 m) posiada sygnalizację dźwiękową. Na trasie dojść do wejścia do budynku znajdują się przeszkody tj. kosze na śmieci.
Dojazd możliwy samochodem osobowym z opcją skorzystania z parkingu dla osób z niepełnosprawnością.
Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości 120 m: linia 5,  9,  13,  15,  25,  N1,  N15 .

Obsługa osób słabosłyszących
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwego działu CUW istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

 

 

 

Skip to content