DZIAŁ KADR

Anna Surowska

Anna Surowska

Kierownik działu kadr

tel: +48 77 440 28 66
mail: anna.surowska@cuw.opole.pl

Główne zadania działu kadr:

 • prowadzenie teczek akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie rejestru pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę, zakresów obowiązków, informacji o zatrudnieniu oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • sporządzanie świadectw pracy oraz dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie ewidencji badań lekarskich oraz kierowanie na badania lekarskie,
 • prowadzenie ewidencji obecności pracowników oraz rozliczanie czasu pracy,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia, wymaganych przepisami prawa, w tym sprawozdań do GUS, SIO, ZUS,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • kompletowanie dokumentacji dla celów emerytalnych lub rentowych,
 • współpraca z ZUS, GUS, US oraz innymi Instytucjami,
 • sporządzanie analiz zatrudnienia.
Skip to content