DZIAŁ administracji

Główne zadania działu administracji:

 • sprawdzanie rzetelności, kompletności, poprawności dokumentów oraz ich zgodności ze stanem faktycznym,
 • sprawdzanie zgodności działania CUW z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi w zakresie obsługiwanych jednostek,
 • kontrolowanie zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym,
 • kontrolowanie rzetelności i wiarygodności sprawozdań,
 • ustalanie nieprawidłowości w realizacji zadań,
 • badanie przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie sposobów i środków niezbędnych do ich wyeliminowania,
 • bieżące aktualizowanie uregulowań wewnętrznych CUW w zakresie zmian ogólnie obowiązujących przepisów, zmian organizacyjnych w wymagań w zakresie wykonywanych zdań,
 • organizowanie, koordynowania oraz kontrolowanie pracy w zakresie obsługi jednostek w obszarze ochrony danych osobowych,
 • przeprowadzanie dla CUW postępowań zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi,
 • udzielanie wsparcia jednostkom obsługiwanym w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • udzielenie wsparcia merytorycznego w zakresie zamówień publicznych, dla których nie ma obowiązku stosowania ustawy PZP,
 • opracowywanie dla jednostek obsługiwanych jednolitych regulaminów zamówień publicznych,
 • sporządzanie analiz w obszarze zamówień publicznych,
 • organizowanie, koordynowanie oraz kontrolowanie pracy w zakresie ewidencji majątku jednostek obsługiwanych,
 • uczestniczenie w inwentaryzacji majątku jednostek obsługiwanych,
 • organizacja przepływu dokumentów z jednostek obsługiwanych do CUW,
 • realizacja projektów zgodnie z umowami o dofinansowanie i założeniami wniosków projektowych,
 • rozliczanie projektów zgodnie z obowiązującymi dla poszczególnych programów wytycznymi i zasadami rozliczania projektów w instytucji.

 

Skip to content